SPEDIČNÍ EXPERT

Jediný komplexní systém vzdělávání uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců zasílatelských firem.

Spediční expert, varianta C

Studiem vybraných jednotlivých tematických modulů, které dohromady tvoří obsah znalostí požadovaných FIATA, získá posluchač základní orientaci ve zvolené problematice. Při absolvování všech čtrnácti modulů a splnění dalších stanovených požadavků v průběhu dvou roků od zahájení, splní požadavky stanovené FIATA pro získání prestižního titulu „Spediční expert“.

Zahájení: dle dohody
Termín závazných přihlášek: kdykoliv

1/ Základní cíle a charakteristika studia
Základním cílem studia je umožnit organizátorům a provozovatelům spediční činnosti postupné získání znalostí požadovaných celosvětovou organizací FIATA, zvýraznit tak jejich kompetentnost a tím zvýšit i profesionální úroveň jejich firem.

Obsah, rozsah a forma studia odpovídá standardům, vyhlášeným FIATA pro minimální znalosti, schopnosti a dovednosti. Jedná se o 14 dále uvedených problematik, koncentrovaných do výukových modulů. Zájemce nemusí absolvovat všech 14 předmětů. Posluchač si v první fázi sám určí, o který z vybraných modulů má zájem, poté obdrží studijní podklady a kontakt na konzultanta, který jej tímto předmětem provede.

V případě, že posluchač během studia získá zájem na získání titulu „Spediční expert“, určí si sám podle svých znalostí a zkušeností, v jakém pořadí bude jednotlivé další moduly studovat tak, aby v průběhu nejvýše dvou let od zahájení studia mohl všechny předměty absolvovat, odevzdat závěrečnou práci a předstoupit před zkušební komisi, ověřující jeho odborné i jazykové schopnosti. Na základě úspěšně provedené zkoušky obdrží osvědčení i vysvědčení jako podklad pro podání žádosti FIATA o udělení příslušného diplomu. Tato žádost se podává prostřednictvím Svazu spedice a logistiky ČR a je spojena s úhradou poplatku za její provedení.

2/ Obsah studia (moduly)
Studium je zaměřeno na získání znalostí a schopností v problematikách některého (některých) ze 14 vyjmenovaných modulů.

3/ Organizace studia
Převažuje samostudium na základě předepsané a doporučené literatury, kterou posluchači obdrží prostřednictvím e-shopu IJP, včetně odkazů na doporučenou literaturu a určení konzultantů z řad gestorů jednotlivých předmětů.

Ukončení výuky každého předmětu je spojeno se závěrečnou celodenní konzultací ukončenou prověřením získaných znalosti formou testů, na jejichž základě obdrží posluchači klasifikovaný zápočet.

V případě zájmu o získání prestižního titulu „Spediční expert“ musí posluchači absolvovat všech 14 modulů (viz bod 2) a odevzdat závěrečnou práci na vybrané téma. Znalost jazyka se prokazuje testem a pohovorem před komisí pro závěrečné zkoušky.

4/ Podmínky pro přijetí
Kurz je určen všem zájemcům o problematiku spedice. Umožňuje se cíleně zaměřit na možnost získání mezinárodního titulu, udělovaného FIATA „Spediční expert“ podle svých časových možností a dosažených odborných znalostí.

5/ Studijní náklady
Náklady studia jsou hrazeny posluchači formou vložného ve výši 4000 Kč + DPH 21% za jeden modul. Ve vložném je obsažena úhrada konsultantů, lektorů, základní studijní literatura a další náklady spojené s organizací a ukončováním studia (zkoušky a testy, administrativně-organizační zajištění).

Na základě závazné přihlášky obdrží posluchači potvrzení o přijetí do kurzu, fakturu k provedení úhrady vložného a návrh časového průběhu kurzu.

Nabízíme

  • odborné vzdělávání v oborech
  • zasílatelství
  • mezinárodní dopravy
  • vzdělávání pro firmy i jednotlivce
  • získání certifikátu FIATA

 

© Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.

Ing. Petr Rožek, vedoucí projektu
email: Petr.Rozek@atlas.cz
tel.: 737 264 535