SPEDIČNÍ EXPERT

Jediný komplexní systém vzdělávání uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců zasílatelských firem.

Spediční expert, varianta B

Absolvováním tohoto studia získá posluchač základní znalosti vyžadované FIATA pro získání diplomu spedičního experta.

Zahájení: říjen
Termín závazných přihlášek: 31. srpna

1/ Základní cíle a charakteristika studia
Základním cílem studia je rozšířit znalosti pracovníků provádějících spediční činnost, zvýraznit tak jejich kompetentnost a tím zvýšit i profesionální úroveň jejich firem. Obsah, rozsah a forma studia odpovídá standardům, vyhlášeným FIATA pro minimální znalosti, schopnosti a dovednosti organizátorů a provozovatelů spediční činnosti.

Forma studia, založená v převažující míře na samostudiu základní i doporučené literatury, umožňuje maximální využití praktických znalostí a zkušeností a tím i zkrácení studijní doby ne minimum. K prověření získaných poznatků slouží i zpracování samostatné odborné práce, jejíž téma a zaměření může účastník studia volit s ohledem na aktuální problémy své každodenní praxe a jejíž obhajoba je součástí ukončení studia. Uplatnění výsledků této práce v další činnosti organizace je potenciálním zdrojem finančních úspor, jejichž výše eliminuje náklady na toto studium.

Získané osvědčení o absolvování a vysvědčení potvrzující úroveň znalostí v jednotlivých vybraných tématech jsou uznávaným podkladem pro žádost o udělení prestižního titulu „spediční expert“, podepsaného prezidentem této celosvětové organizace FIATA se sídlem v Ženevě.

2/ Obsah studia (moduly)
Studium je zaměřeno na získání znalostí a schopností ve všech 14 popsaných modulech.

3/ Organizace studia

  • Převažuje samostudium na základě předepsané a doporučené literatury, kterou posluchači obdrží prostřednictvím e-shopu IJP včetně odkazů na doporučenou literaturu a konsultantů z řad gestorů jednotlivých předmětů.
  • Následně bude jednotlivým problémovým okruhům věnován vždy jeden konzultační den, během kterého budou mít posluchači možnost prokonsultovat obtížné partie látky, doplnit své studijní podklady a připravit se na zkoušky. Termíny a místo konání bude předmětem dohody s posluchači. Podle zájmu může být využito i víkendových soustředění, která by umožňovala současně probrat nejméně dvě témata. Ukončení výuky každého předmětu bude spojeno s prověřením získaných znalosti formou testů, na jejichž základě obdrží posluchači klasifikovaný zápočet. Nepředpokládá se, že by délka studia přesáhla sedm měsíců.
  • V průběhu studia zpracovávají posluchači odbornou práci, jejíž odevzdání a obhajoba je podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce. Témata prací vycházejí z potřeb praxe a jsou předběžně projednána s vysílající organizací. Garant studia určí k jednotlivým tématům vedoucího práce, příp. konsultanta a před jejich odevzdáním i recenzenta.
  • Termín závěrečné zkoušky bude stanoven po odevzdání práce, tj. cca 3 – 4 týdny po předání práce. Závěrečná zkouška je spojena s obhajobou závěrečné práce, prověřením dosažených znalostí ve všech problematikách formou komisí položených otázek a testem z odborné terminologie cizího jazyka, především angličtiny. Výuka cizího jazyka není součástí kurzu.

4/ Místo konání konzultací
Regionální středisko Institutu Jana Pernera, o.p.s. Praha, Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8 (viz mapa a dopravní spojení), případně možná dohoda podle skladby posluchačů.

5/ Podmínky pro přijetí
Kurz je určen všem zájemcům o problematiku spedice. Zejména je však cíleně zaměřen na možnost získání mezinárodního titulu, udělovaného FIATA „Spediční expert“.

6/ Studijní náklady
Náklady studia jsou hrazeny posluchači formou vložného v celkové výši 56 000 Kč + DPH 21% za celý kurz. Ve vložném je obsažena úhrada konzultantů, lektorů, základní studijní literatura a další náklady spojené s organizací a ukončováním studia (zkoušky a testy, administrativně-organizační zajištění).

Na základě závazné přihlášky obdrží posluchači potvrzení o přijetí do kurzu, fakturu k provedení úhrady vložného a návrh časového průběhu kurzu.

Nabízíme

  • odborné vzdělávání v oborech
  • zasílatelství
  • mezinárodní dopravy
  • vzdělávání pro firmy i jednotlivce
  • získání certifikátu FIATA

 

© Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.

Ing. Petr Rožek, vedoucí projektu
email: Petr.Rozek@atlas.cz
tel.: 737 264 535