SPEDIČNÍ EXPERT

Jediný komplexní systém vzdělávání uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců zasílatelských firem.

Spediční expert, varianta A

Absolvováním tohoto studia získá posluchač základní znalosti vyžadované FIATA pro získání diplomu spedičního experta.

Zahájení: říjen
Termín závazných přihlášek: 31. srpna

1/ Základní cíle a charakteristika studia
Základním cílem studia je rozšířit znalosti pracovníků provádějících spediční činnost, zvýraznit tak jejich kompetentnost a tím zvýšit i profesionální úroveň jejich firem.

Obsah, rozsah a forma studia odpovídá standardům, vyhlášeným FIATA pro minimální znalosti, schopnosti a dovednosti organizátorů a provozovatelů spediční činnosti.

Využití získaných poznatků již v průběhu studia je možné aplikovat při zpracovávání samostatné odborné práce, jejíž téma a zaměření může účastník studia volit s ohledem na aktuální problémy své každodenní praxe a jejíž obhajoba je součástí ukončení studia. Uplatnění výsledků této práce v další činnosti organizace je potenciálním zdrojem finančních úspor, jejichž výše eliminuje náklady na toto studium.

Získané osvědčení o absolvování a vysvědčení potvrzující úroveň znalostí v jednotlivých vybraných tématech jsou uznávaným podkladem pro žádost o udělení prestižního titulu „spediční expert“, podepsaného prezidentem této celosvětové organizace FIATA se sídlem v Ženevě.

2/ Obsah studia
Studium je zaměřeno na získání znalostí a schopností v problematikách všech 14 popsaných modulů.

3/ Organizace studia

 • Studium trvá tři semestry a má celkový rozsah cca 220 hodin bez závěrečných zkoušek.
 • Výuka se uskutečňuje 1x za čtrnáct dnů - vždy ve středu od 9:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Před zahájením studia obdrží posluchači upřesněný rozvrh hodin a studijní materiály.
 • Ukončení výuky každého předmětu je spojeno s prověřením získaných znalosti formou testů, na jejichž základě obdrží posluchači klasifikovaný zápočet.
 • Vědomosti získané za dobu studia a jejich schopnost používat je při řešení teoretických i praktických problémů se ověřují závěrečnou prací. Témata prací vycházejí z potřeb praxe a jsou předběžně projednána s vysílající organizací. Garant studia určí k jednotlivým tématům vedoucího práce, příp. konzultanta, a před jejich odevzdáním i recenzenta.
 • Zásady vypracování závěrečné práce, termíny odevzdání a další náležitosti budou předány posluchačům společně s upřesněným zadáním práce po ukončení prvního semestru.
 • Na konci studia skládají posluchači závěrečné zkoušky spojené s obhajobou závěrečné práce.
 • Počet posluchačů studia je z důvodu intenzity výuky omezen na 20 - 25 účastníků.

4/ Místo konání konzultací
Regionální středisko Institutu Jana Pernera, o.p.s. Praha, Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8 (viz mapa a dopravní spojení), případně možná dohoda podle skladby posluchačů.

5/ Podmínky pro přijetí
Kurz je určen všem zájemcům o problematiku spedice. Zejména je však cíleně zaměřen na možnost získání mezinárodního titulu, udělovaného FIATA „Spediční expert“.

6/ Studijní náklady
Náklady studia jsou hrazeny posluchači formou vložného ve výši 14 000 Kč + DPH 21% za semestr (celková cena studia tedy činí Kč 42 000 Kč + DPH, ve 3 splátkách). Ve vložném je obsažena úhrada lektorů, základní studijní literatura a další náklady spojené s organizací a ukončováním studia (zkoušky a testy, administrativně-organizační zajištění).

Na základě závazné přihlášky obdrží posluchači potvrzení o přijetí do kurzu a fakturu k provedení úhrady vložného za 1. semestr studia.

Nabízíme

 • odborné vzdělávání v oborech
 • zasílatelství
 • mezinárodní dopravy
 • vzdělávání pro firmy i jednotlivce
 • získání certifikátu FIATA

 

© Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.

Ing. Petr Rožek, vedoucí projektu
email: Petr.Rozek@atlas.cz
tel.: 737 264 535