SPEDIČNÍ EXPERT

Modulární systém výuky s volitelným rozsahem a obsahem.

Moduly studia SPEDIČNÍ EXPERT

1. Úvod do zasilatelství
Se zaměřením na mezinárodní obchod, požadavky na organizaci zasílatelské společnosti (zejména standardy kvality, kvality životního prostředí, marketing a speciální požadavky zákazníků), dodací podmínky Incoterms, smluvní a platební postupy, celní procedury a odbavení, finanční a právní požadavky, znalosti o dokladech a formulářích (zejména FIATA), obecné znalosti dopravní geografie, speciální dopravní služby, požadavky na balení a manipulaci.
2. Námořní doprava
Pravidla pro přepravu zboží po moři, různé typy námořní dopravy a odpovídajících plavidel, smluvních vztahů a dokumentů, náložné listy (B/L) a doprovodné doklady, odpovědnost dopravce v námořní dopravě, cenotvorba v námořní dopravě, geografie námořní dopravy a síť světových přístavů.
3. Námořní kontejnery
Přeprava zboží v námořních kontejnerech, typy a specifikace kontejnerů, proces nakládky a uložení zboží, náložné listy a doprovodné doklady, cenotvborba v námořní dopravě a v systémech kombinované přepravy, geografie kontejnerové dopravy.
4. Multimodální doprava
Definice, výhody a mezinárodní konvence, typy multimodální dopravy a její operátoři, vztahy s partnery a poskytované služby, doklady a pravidla, plánování a realizace přeprav, projektování dopravy, zpracování alternativních dopravních řešení včetně zapracování všech rizik, řízení těchto projektů.
5. Letecká doprava
Základní pravidla v dopravě zboží vzduchem, rozhodující organizace a konvence, typy a specifikace nejužívanějších letedal a leteckých palet/kontejnerů, nákladní listy a doprovodné doklady, cenotvorba v letecké dopravě, geografie a trasování letecké dopravy.
6. Silniční doprava
Požadavky na národní a mezinárodní silniční dopravu, hlavní organizace silničních dopravců, typy silničních vozidel, nákladní listy a doprovodné doklady, ceny a tarify v silniční dopravě, geografie.
7. Železniční doprava
Právní aspekty přepravy zboží po železnici, rozhodující národní a mezinárodní organizace, způsoby a prostředky železniční dopravy včetně kombinovaného systému železnice/silnice, nákladní listy a doprovodné doklady, tarify a ceny, geografie a provozní aspekty železniční dopravy.
8. Vnitrostátní a mezinárodní doprava po vnitrozemských tocích
Typy plavidel, náložné listy a doprovodné doklady, cenotvorba ve vnitrozemské a mezinárodní nákladní vodní dopravě, geografie vnitrozemských vodních cest, vztah říčních systémů a krátké příbřežní plavby (kabotáže).
9. Celní procedury
Mezinárodní konvence, struktura celních tarifů, výpočet celních poplatků, preferenční původ a slevy na cle, TARIC, další možné poplatky, celní přestupky a podvody, mezinárodní organizace a systém celního dohledu v rámci EU.
10. Logistika
Logistické služby, logistické projekty, poskytovatelé logistických služeb, logistické podsystémy, informace a jejich zpracování, poskytované služby a komoditně orientované systémy, skladiště a jejich provozovatelé, typy, doklady, konstrukce, poplatky a nájemné, doklady o uskladnění.
11. Pojištění
Pojištění odpovědnosti dopravce v mezinárodní dopravě, odpovědnosti jednlotlivých stran, dopravní pojištění (kargo), pojišťovací politika, typy krytí, povinnosti zasílatele v případě poškození zásilky, havárie a její likvidace.
12. Přeprava nebezpečných věcí
Řízení rizik, pravidla pro dopravu nebezpečného zboží a příslušná legislativa, klasifikace, značení, manipulace, dokumentace.
13. Bezpečnost a zabezpečení v mezinárodní dopravě
Bezpečnostní programy a systémy, charakteristika a význam bezpečnosti, vyhodnování kvality, bezpečnosti a zabezpečení a vlivu na životní prostředí.
14. Informační a komunikační technologie v dopravě
Aplikace výpočetní techniky a komunikace, porozumění hardware a software, úloha automatizace v provozu zasílatelské kanceláře, uchování a zpracování dat, čárové kódy a jejich aplikace, internet a technologie založené na webových aplikacích, e-commerce, bezpečný provoz v komunikačním prostoru, právní a bezpečnostní prvky.

Seznam lektorů

Jednotlivé studijní moduly byly zpracovány a jsou prezentovány odborníky z praxe i z okruhu profesorů Univerzity Pardubice:

Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD.

Doc. Ing. Alexander Chlaň, PhD.

Doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, PhD.

Doc. Ing. Petr Průša, PhD.

Doc. Ing. Jaromír Široký, PhD.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD.

Ing. Martina Lánská, PhD.

Ing. Andrea Seidlová, PhD.

Ing. Václav Roubal

Ing. Petr Rožek

Ing. Stanislav Šuch

Ing. Peter Vittek

Dušan Kejmar

Petr Škapa

Letoři budou též k dispozici při konzultacích i individuálních dotazech účastníků zkrácených kurzů.

Nabízíme

  • odborné vzdělávání v oborech
  • zasílatelství
  • mezinárodní dopravy
  • vzdělávání pro firmy i jednotlivce
  • získání certifikátu FIATA

 

© Svaz spedice a logistiky ČR, z.s.

Ing. Petr Rožek, vedoucí projektu
email: Petr.Rozek@atlas.cz
tel.: 737 264 535